Връзки и кратко обяснение

Refworld

Най-пълният, специализиран и актуален ресурс за страни на произход на търсещи закрила и бежанци, но не само. Страницата е на ВКБООН и в нея може да бъде намерена също информация за:

  • Правна информация-нормативни актове в областта на международното право, съдебна практика, доклади за човешките права, изследвания.
  • Документи в областта на политиката по отношение на закрилата-позиции на ВКБООН, насоки.
  • Обучителни материали в областта на закрилата на бежанците.

ecoi.net-European Country of Origin Information Network

Информационна система за страни на произход на австрийския Червен кръст. Събира, структурира и публикува информация за страни на произход, фокусирана върху нуждите на адвокати, които се занимават с бежанско право, консултанти и държавни органи, вземащи решения по молби за закрила. Информацията е достъпна на английски и немски.

ЕDAL-European Database of Asylum Law

Това не е сайт за страни на произход, но е полезен ресурс с информация за бежанско право. Съдържа практика от 17 държави-членки на ЕС, както и на Европейския съд по правата на човека, както в обобщен вид така и като връзка към пълния текст на конкретните съдебни решения.

Amnesty International

Международно движение за правата на човека. В сайта могат да бъдат намерени доклади за нарушения на правата на човека , актуална информация за състоянието на човешките права по теми и региони. Движението изпраща мисии в различни държави и информацията в докладите е от лични наблюдения. Регистрира и конкретни типични случаи на нарушаване на човешки права. Партньор на ВКБООН при събиране на информация за страни на произход на търсещи закрила и бежанци.

EASO (European Asylum Support Office)-агенция на ЕС, създадена с цел да способства за повишаване на  практическото сътрудничество между страните-членки по въпросите на убежището. Агенцията е експертен център на ЕС по бежанските въпроси, а също така и подкрепя държави, които изпитват засилен миграционен натиск.

Събира и структурира информация за страни на произход, както обща, така и по конкретни теми или проблеми. Поддържа портал за страни на произход (изисква оторизация).

UNAMI– сайт на Помощната мисия на ООн за Ирак. Не е специализиран за информация за страни на произход, но съдържа доклади, прес съобщения, позиции, документи. Полезен, актуален и достоверен източник на информация за Ирак.

Вашият коментар