Наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на търсещи закрила в България

Проектът се осъществява  благодарение на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

На официалното мероприятие по откриване на проекта бяха представена основните предвидени дейности и очакваните ползи за бенефициентите. Автор на презентацията е адвокат Георги Тошев.

До този момент не е провеждан мониторинг на съдебни заседания по дела на бежанци и търсещи закрила и не съществува натрупана информация за недостатъци или добри практики по тези дела.
По аналогия и като продължение на установената практика за мониторинг на бежанската процедура, настоящият проект ще добави информация и ще идентифицира слабостите и добрите практики на етапа след вземане на решение на административния орган – Държавната агенция за бежанците към МС, когато решението е за отказ на бежански и/или хуманитарен статут.

18.09.2014 г., х. Рила

На 18.09.2014 г. в х. Рила, гр. София беше представен Аналитичен доклад по проект Наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на бежанци и търсещи закрила в България по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Пълният текст на доклада на български език:

Analytical report