Нормативни актове

Конвенция на ООН за правата на детето от 1989 г.

Общ коментар №14 към КООНПД- Най-добрия интерес на детето-първостепенно съображение

Общ коментар №6 КООНПД -Третиране на непридружени и отделени от семействата си деца извън държавите им по произход

Общ коментар №5 към КООНПД-Общи мерки за изпълнение на Конвенцията /чл.4, 42 и чл.44 пар.6/

Харта на основните права на ЕС

Европейска конвенция за правата на човека

Процедурна директива (Директива 2013 /32/ЕС)

Приемателна директива (Директива 2013/33/ЕС)

Квалификационна директива (Директива 2011/95/ЕС)

Директива за връщането (Директива 2008/115/ЕO)

Регламент Дъблин  (Регламент (ЕС) № 604 /2013)

Директива за събиране на семейства (Директива 2003/86/ЕО)

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския Парламент относно насоки за прилагане на Директива 2003/86/ относно правото насъбиране на семейство , COM(2014) 210 final.

Закон за убежището и бежанците

Закон за чужденците в Република България

Семеен Кодекс

Закон за закрила на детето

ПОЛИТИКИ И НАСОКИ

Guidelines on International Protection N.8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/09/08, December 2009.

UNHCR Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Minors Seeking Asylum, 1997.

UNHCR-A Framework for the Protection  of Children, June 2012.

Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно положението на непридружените малолетни и непълнолетни деца в ЕС,  (2012/2263(INI)).

Compilation of EU acquis and policy documents on the rights of the child, актуализация от декември 2015 г., ЕК.

.