Нормативни актове

Всички нормативмни актове на страницата са на български език в pdf формат.

Глобални нормативни актове

 

Всеобща декларация за правата на човека

Конвенция за статута на бежанците от 1951 г.

Протокол за статута на бежанците от 1967 г

Списък с държави, присъединили се към Конвенцията от 1951 г и протокола от 1967 г.

Европейско право

Директиви

Директива за процедурите

Директива за процедурите-преработен текст

Квалификационна директива

Квалификационна директива-преработен текст

Директива за минимални стандарти за прием

Директива за минимални стандарти за прием-преработен текст

Директива за събиране на семейства

Директива за връщане

Регламенти

Дъблински регламент

Национално законодателство

ЗУБ-нов

Закон за убежището и бежанците

Закон за българското гражданство

Наредба от 01.02.1999 за прилагане на глава пета

Наредба №5 от 03.09.1999 за реда за установяване на владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация

Закон за чужденците в Република България

Вашият коментар