Новини

Асоциация за бежанци и мигранти представи на 22.04.2016 сборник със съдебна практика по бежански дела на непридружени деца. Сборникът е изготвен като част от порект за осигуряване на ефиксани средства за защита на основните човешки права на търсещите закрила в България с подкрепата на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

22.04.2016, х. Рила, София


Министерството на вътрешните работи на Великобритания публикува доклад с информация за Йемен като страна на произход на търсещи закрила. Докладът е насочен към вземащите решения по молби за международна закрила и разглежда сигурността и хуманитарната ситуация в страната.


Академична мрежа „Одисей“ на Свободния университет в Брюксел публикува обява за набиране на кандидати за лятно училище 2016 по политики и законодателство на ЕС във връзка с убежището и миграцията.

Курсът ще се проведе от 04-15 юли 2-16 г. в Брюксел, като работните езици ще бъдат френски и английски. До 10 юни могат да се подават заявления за участие. Има възможност за стипендии за бежанци.


Европейската комисия публикува актуализиран доклад за Релокацията и презаселването. Докладът е достъпен на английски език.


Договорката ЕС-Турция на практика: На 4-ти април 2016 стартираха едновременно два процеса, предвидени в споразумението: 202-ма бяха върнати в Дикили, Турция от о.Лесбос и Хиос, докато същия ден 43-ма бяха презаселени от Турция в Германия и Финландия. Сред върнатите 202-ма души, 13 са пожелали да подадат молба за международна закрила в Гърция, според директора на бюрото на ВКБООН за Европа. Те не са успели да регистрират молбите си за международна закрила , заради административния хаос на островите. По-скорошно и тревожно развитие представлява твърдението на турските медии, че Турция е задържала тези хора с намерението да ги депортира в страните им на произход.

За да се осъществи договорката ЕС-Турция, някои приемателни центрове в Гърция бяха трансформирани в центрове от затворен тип. Според изявление на Амнести интернешънъл в центровете за задържане в Лесбос и Хиос са задържани хиляди бежанци и мигранти, включително уязвими лица, като бебета и хора с увреждания.


На 30 март 2016 г. Върховният комисариат на ООН за бежанците проведе среща на високо равнище за  разпределяне на отговорността за сирийските бежанци. Конференицята отбеляза скромно увеличение на броя на местата за презаселване, като в момента те са 185 000. ВКБООН предполага, че 10% от 4,8 милиона сирийски бежанци ще се нуждаят от презаселване до края на 2018 година.


 

AIDA публикува сравнителен анализ, в който на примера на 20 държави се разглежда невъзможността на Европа да предостави хуманно решение на положението с бежанците, довела до редица трудности по приемането на търсещите международна закрила.


 

На 06.04.2016 Европейската комисия публикува съобщение, в което се представят различни възможности за реформиране на общата европейска политика в областта на убежището. През следващите месеци се очаква да бъдат пердставени конкретни и подробни предложения за реформи. Те се състоят от пет приоритета:

1. Изграждане на честна и устойчива система за разпределяне на отговорностите между държавите-членки;

2. Укрепване на системата Евродак;

3. Постигане на по-голямо сближаване в европейската система за убежището;

4. Превенция на вторичната миграция на територията на ЕС;

5. Създаване на нов мандат за Европейската агенция за подпомагане на убежището /EASO/.
Две възможности са предложени за реформиране на дъблинската система: допълващ механизъм за разпределение, който да се използва в случаи на масово навлизане или изцяло нова система, основана на принципите на преразпределението.


Асоциация за бежанци и мигранти ще проведе обучение за адвокати на тема „Правни способи за защита на непридружени деца-бежанци“, в рамките на проект Предоставяне на ефикасни средства за защита на основните права на търсещи закрила и бежанци в България, с подкрепата на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Обучението ще се състои на 14.04.2016 г. от 13:00 ч в Центъра за обучение на адвокати. Записване на желаещите да участват в Центъра за обучение на адвокати


На 31.03.2016 г. Български хелзинкски комитет представи годишния си доклад за правата на човека за 2015 година. В частта за правата на търсещите закрила и бежанците беше отбелязано, че националната система за убежище и международна закрила отново е претърпяла значителни промени в сравнително кратък период от време. Достъпът до територия на бежанците, търсещи закрила в България, остана значително затруднен и възпрепятстван, като властите продължиха да прилагат практиката на отблъскване на лица, търсещи закрила. Физическа сила и огнестрелно оръжие за сплашване и отблъскване на мигрантите бяха използвани често от правоприлагащите органи. През октомври 2015 г. 19-годишен гражданин от Афганистан бе прострелян и убит от патрул на гранична полиция. Впоследствие образуваното досъдебно производство бе прекратено от прокуратурата поради липса на престъпление. Пълният текст на доклада може да бъде прочетен на страницата на БХК.


Международната организация по миграция /МОМ/ публикува данни за миграционните потоци към Европа. Информацията е придружена с анализи на тенденциите, статистика, карти на транзитните пътища и обхваща периода от 2015 година до март 2016 година.


Европейският съвет постигна споразумение с Турция в петък, 18-ти март по следните основни точки:

1) Всички новопристигнали незаконни мигранти, които пресичат границата на Турция към гръцките острови от 20-ти март ще бъдат връщани в Турция. Тези действия ще бъдат извършвани в съответствие с международното право, като се избягва всяко масово връщане.
2) За всеки сириец, върнат в Турция от гръцките острови, друг сириец ще бъде презаселван от Турция в Европейския съюз, като се отчитат критериите за уязвимост на ООН.
3) Турция ще предприеме всички необходими мерки за прекъсване на нови пътища по море или суша за незаконна миграция от Турция към ЕС и ще сътрудничи със съседните страни и с ЕС по този въпрос.
9) Европейският съюз ще работи с Турция за подобряване на хуманитарната ситуация на територията на Сирия, в частност в определени области близо до турската граница, което да позволи на местното население и бежанците да живеят в по-сигурни зони.
Европейската комисия публикува прес съобщение в което в частност се казва: „Комисията подготвя предложение за промяна на решението на Съвета за релокиране от Италия и Гърция на лица, които се нуждаят от международна закрила . С тази промяна 54 000 места, които бяха предвидени за релокиране сега ще бъдат използвани за презаселване на сирийци от Туриця в ЕС.“


На 7-ми март лидерите на Европейския съюз се договориха, че са необходими решителни мерки за да се прекрати бизнес модела на каналджийството и да се защитят външните граници на Съюза, както и да се сложи край на кризата с мигрантите в Европа.  За постигането на тази цел лидерите приветстваха допълнителното предложение на Турция и се съгласиха да развиват сътрудничеството си с тази страна на базата на 6 принципа. Президентът на Европейския съвет беше натоварен да представи тези предложения и да разработи детайлите заедно с Турция преди Европейския съвет на 18-19 март.

История на отношенията

На 15.10.2015 г. Европейската комисия постигна аd referenda споразумение с Турция за прилагане на План за действие/ Joint Action Plan  / за управление на миграцията чрез координирани усилия. Планът беше приет на срещата ЕС-Турция на 29.11.2015 г.

Планът за действие предвижда серия съвместни мерки, които да бъдат пирлагани извънредно от ЕС и Турция с цел да посрещнат общите предизвикателства и да се подпомогнат усилията на Турция за справяне с голям брой хора, които се нуждаят от международна закрила. В допълнение ЕС се ангажира с по-широки мерки за подпомагане на Турция финансово, ускоряване на визовата либерализация, както и на порцеса на присъденияването й към Съюза.


ВКБООН предложи на държавите-членки на ЕС план от 6 стъпки за справяне с бежанската ситуация в Европа. Той призовава за по-добро използване на концепция та на горещите точки /hot spots/ и мерките по релокация, по-голяма подкрепа на Гърция за справяне с извънрдената ситуация, по-добро спазване на европейското право в областта на убежището, по-сигурни и лигални пътища към Европа, защита на хората в риск, и работеща европейска система за отговорност по отношение на търсещите закрила. Текста на плана е достъпен на английски език.


ВКБООН призова държавите да осигурят нови пътища за прием на сирийските бежанци като презаселване и събиране на семейства. ВКБООН също се застъпи за нови подход за осигуряване на солидарност и честно разпределяне на отговорността на държавите-членки на ЕС чрез създавне на Европейски регистрационен център в първите приемащи държави като търсещите закрила да бъдат релокирани от тях според определени квоти. Предложението на ВКБООН включва да се даде възможност на бежанците да избират в коя държава да се заселят в рамките на 6 месеца след предоставяне на международна закрила.


EASO /Европейската служба за подкрепа в областта на убежището/ публикува доклад за ситуацията в Сомалия. Докладът е предназначен за работещи с информация за страни на произход.


На страницата на Европейската програма за интеграция и миграция /EPIM/ е публикувана актуализация към декември 2015 г. на политиките на ЕС в областта. Целта на анализа е да се подпомогне застъпничеството, извършвано от организации, ангажирани с EPIM. Настоящото издание е с фокус към следните три въпроса: 1. Търсещи закрила 2. Нерегламентирани мигранти 3. Социално включване и интеграция на мигранти със специални нужди.Специалният фокус на анализа е към резултатите от различните срещи/събития на високо ниво между ЕС, страните-членки и външни партньори, такива като тази за Западнобалканския миграционен път, срещата на върха в Малта, срещата между държавите-членки и Турция в Брюксел.


Срещата на върха във Валета, Малта се състоя на 11-ти и 12-ти ноември 2015 г. Европейските и африканските лидери се събраха заедно, за да намерят решение за адресиране на миграционната криза. ЕС и Етиопия подписаха двустранно споразумение, което отразява важността на Етиопия като ключова страна на произход, транзит и крайна дестинация на нерегламентирани мигранти и бежанци от Африка по пътя им към Европа.
Планът за действие от срещата в Малта.

AIDA (Asylum Information Database) публикува актуализирания към октомври 2015 г. доклад за България, публикуван първоначално през номеври 2013 г. Докладът представлява пълен преглед на законодателството и процедурата за предоставяне на закрила. Автор на доклада е адв. Илиана Савова-директор на Програма за защита на бежанци и мигранти на БХК. Докладът е достъпен на английски език в секция Публикации.

На 18.10.2015 г. влезе в сила Закона за убежището и бежанците. Пълният текст на закона ще бъде публикуван на сайта в секция Библиотека, Нормативни актове .

На 25.10.2015 г. лидерите на държавите от Западните Балкани се споразумяха в Брюксел за План за действие от 17 точки за справяне с предизвикателствата с бежанската криза в региона. Целта на плана е трансграничен подход за управелине на бежанската ситуация по миграционния маршрут през Западните Балкани, основан на сътрудничество между заинтересованите държави. Лидерите им се споразумяха за практиечски мерки, които да започнат да се прилагат незабавно. Текстът на споразумението може да бъде порчетен на български език: 17 points plan.

На 08 юли 2015 г. EASO /Eвропейска служба за подкрепа в областта на убежището/ представи Годишен доклад относно положението в областта на убежището в Европейския съюз за 2014 г. В доклада се разглеждат основните развития, свързани с убежището през 2014. г., например работната група по въпросите на Средиземноморието, капацитетът за приемане в държавите членки, развитията в националните системи за предоставяне на убежище и подкрепата от EASO.

В допълнение EASO стартира ново събиране на статистически данни в рамките на своята система за ранно предупреждение и готовност(СРПГ),чрез която ежемесечно се вижда приносът на всички държави от ЕС+ и се добавят данни към информацията, налична от Евростат.

Български хелзинкски комитет публикува Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на закрила в България за 2014 г.

Публикуван е годишния доклад на EMN /European migration Network/ за имиграцията и убежището през 2014 г. Докладът представя преглед на основните правни и политически въпроси в ЕС и Норвегия в областта на убежището и миграцията. Допълнително към Доклада са приложени и статистически данни от 2014 г. по темата.

 izlojba
По повод Световния ден на бежанеца 2015, Агенцията на ООН за бежанците Ви кани на фотоизложбата „Граница на надеждата“, 25 фотографии, 25 истории от Добрин Кашавелов. Откриването ще се състои на 18 юни 2015, от 18:30 часа, в Софийска градска градина, пред Народен театър „Иван Вазов“.Изложбата се организира с подкрепата на Столична Община, Списание „8“ и Фотосинтезис.

АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ обявява началото на проект за Предоставяне на ефикасни средства за защита на основните човешки права на търсещите закрила в България. Моля, запознайте се с резюмето на проекта.
25.06.2015 г., х. Рила, София

25.06.2015 г., х. Рила, София


Програмата по бежанско право на Университета в Мичиган представи новия си блог RefLaw.org.
Целта на блога е да се предостави информация на студенти и професионалисти в областта на бежанското право по актуални въпроси, свързани с темата. Инициативата се подкрепя от проф. Джеймс Хатауей, водещ спеиалист по бежанско право в света и Директор на Програмата по бежанско право на Университета в Мичиган.

Стартира третият конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО в България.
Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) обяви начало на третия конкурс за набиране на проектни предложения. В рамките на два месеца допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: „Демокрация, права на човека и добро управление“, „Социално включване и овластяване на уязвими групи“, „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, „Изграждане на капацитет на НПО“.

 Подробни Насоки за кандидатстване по третия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО можете да изтеглите тук. Образци на формулярите за кандидатстване, както и на всички съпътстващи приложения и инструкции, са публикувани в секция „Как да кандидатствам“.

Крайният срок за подаване на проектите е 18 ноември 2014 г., 17:00 ч.


 

Европейската миграционна мрежа /EMN/ публикува на 16.09.2014 редовния си тримесечен бюлетин за последните тенденции в областта на миграцията и международната закрила в Европа.

Връзка към бюлетина на английски език.


Европейският съд по правата на човека и Агенцията на ЕС за основни права публикуваха съвместно изработен наръчник по европейско право, граници и миграция. Наръчникът е предназначен за адвокати, съдии, прокурори, гранични и имиграционни служители, НПО, работещи в областта на миграцията и убежището. Наръчникът е достъпен и на български език.


На 18.09.2014 г. Асоциация за бежанци и мигранти представи аналитичен доклад по проект Наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на търсещи закрила и бежанци в Република България по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Представяне на Аналитичен доклад

Представяне на Аналитичен доклад, 18.09.2014 г., х. Рила

AIDA (Asylum Information Database) публикува осъвременения доклад за България, публикуван първоначално през номеври 2013 г. Това е пълен преглед на законодателството и процедурата за предоставяне на закрила. Автор на доклада е адв. Илиана Савова-директор на Програма за защита на бежанци и мигранти на БХК. Докладът е достъпен на английски език.

EASO (European Asylum Support Office) публикува доклада си за убежището в Европа за четвъртото тримесечие на 2013 г.  Достъпен на английски език.

През април 2014 г. Refworld публикува Наблюдение на ВКБООН на системата за закрила в България. Пълният текст на документа е достъпен на  на английски език-UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria.

Вече е достъпен  Доклад на агенция Фронтекс за движението на миграционните потоци през периода октомври-декември 2013 г. Подробна и статистически подкрепена информация за тенденциите при молбите за закрила в Европа по региони и пътища на миграцията. Докладът е на английски език.